Regulamin Zakupów w Sklepie

NINIEJSZY REGULAMIN OKREŚLA

 • zasady korzystania ze sklepu internetowego Monika Lange
 • zawierania oraz wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego Monika Lange
 • prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

Rejestracja w serwisie lub złożenie zamówienia w Sklepie są równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

STRONY UMOWY

Sklep internetowy znajdujący się pod adresem https://monikalange.pl (zwany dalej Sklepem) prowadzony jest przez firmę Mobility Construction Konrad Żakowski (zwany dalej Sprzedawcą) z siedzibą w Sochaczewie, ul Chełmońskiego 11, 96-500 Sochaczew.

Kupującym, korzystającym z usług Sklepu może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (zwany dalej Klientem).

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SKLEPU

Sprzedawca poprzez Sklep prowadzi sprzedaż produktów cyfrowych: e-booków, planów treningowych,dietetycznych. Strona internetowa Sklepu umożliwia składanie zamówień na produkty wyszczególnione na stronie. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 k.c.).

WARUNKI ZAMÓWIENIA

Warunkiem składania zamówień poprzez Sklep jest dodanie produktu do koszyka, podanie danych: imię i nazwisko oraz adres e-mail.

Dokonując zakupu Klient:

 • akceptuje postanowienia regulaminu
 • wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie oraz Polityce Prywatności, a także wyraża zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy newslettera na podany przy zakupie adres e-mailowy
 • wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Sprzedawcę zamówienia, a za zgodą Klienta także w celu przekazywania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) o nowych produktach, akcjach promocyjnych sprzedawcy lub jego partnerów.

Klient może wypisać się z newslettera wysyłając stosowne oświadczenie na adres m.lange4659@gmail.com. Klient ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych, w formie pisemnej.

Administratorem danych osobowych Klientów jest Mobility Construction Konrad Żakowski. Dane osobowe przetwarzane i chronione są zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przetwarzania przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klienta oraz ich ochrony zawarte są w Polityce prywatności, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

Sprzedawca nie odpowiada za szkody za podanie informacji nieprawdziwych. Podanie przez Klienta informacji odnoszących się do jego stanu zdrowia jest dobrowolne, jednakże podanie ich ułatwi Sprzedawcy przygotowanie spersonalizowanego planu treningowego lub dietetycznego. W przypadku przeciwwskazań zdrowotnych po stronie Klienta, przed zakupem planu treningowego lub dietetycznego powinien on zasięgnąć stosownej konsultacji lekarskiej. Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody na zdrowiu Klienta w przypadku, jeżeli dokonał on zakupu planu treningowego lub planu dietetycznego wbrew zaleceniom lekarskim, wskazaniom zdrowotnym, albo jeżeli Klient nie zasięgnął stosownej porady lekarskiej odnośnie ich zastosowania.

CENA

Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Sklepu są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceną wiążącą dla stron jest cena podana przy towarze w chwili złożenia zamówienia. Na wszystkie zamówione w Sklepie produkty Sprzedawca wystawia na życzenie Klienta faktury VAT. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedawcy do wystawienia faktury VAT bez konieczności uzyskania podpisu Klienta. Za zamówione produkty Klient płaci przelewem na rachunek bankowy odbiorcy przy wykorzystaniu usługi TPay lub PayPal. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w sytuacji, gdy podana cena towaru będzie nieprawidłowa wskutek błędnego działania systemu informatycznego.

ZAMÓWIENIE

Zamówienia można składać przez całą dobę poprzez stronę internetową Sklepu. Zamówienia realizowane są według kolejności złożenia. Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia w ciągu 8 godzin roboczych (za godziny robocze rozumie się godziny pomiędzy 8.00-16.00 w dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od chwili złożenia zamówienia przez Kupującego. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje poprzez wysłanie do Kupującego wiadomości drogą mailową na adres podany przy rejestracji z informacją o zaakceptowaniu zamówienia przez Sprzedawcę. W momencie potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji dochodzi do przyjęcia oferty i zawarcia umowy sprzedaży na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. W szczególnych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia zamówienia. W sytuacji gdy zamówienie nie zostanie zrealizowane z winy Klienta, Sprzedawca jest uprawniony do obciążenia Klienta kosztami poniesionymi w związku z realizacją zamówienia.

CZAS REALIZACJI

Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 7 dni roboczych. W szczególnych wypadkach czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu, o czym Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta. O zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca informuje Klienta drogą mailową. Przygotowane przez Sprzedającego plany treningowe, dietetyczne, ebooki dostępne są wysyłane na adres email podany podczas zakupu. Sprzedawca wyraża zgodę na wydrukowanie przez Klienta zamówionych produktów w celu stworzenia ich fizycznych kopii.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

-o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; w przypadku treningu live

-o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy: w przypadku e-booków, planów dietetycznych i treningowych.

REKLAMACJE

W przypadku niezgodności towaru z umową, Klient opisując stwierdzone niezgodności oraz sposób realizacji reklamacji winien zawiadomić o tym Sklep wysyłając stosowną informację na adres kontakt@monikalange.pl

Sprzedawca nie odpowiada za wszelkie szkody wynikłe z niewłaściwego wykonywania przez Kupującego ćwiczeń w oparciu o przygotowane przez Sprzedającego plany treningowe, treningi live, nie właściwe użycie planów dietetycznych.

Kupujący może wnieść reklamację dot. dokonywania płatności przy wykorzystaniu serwisu Tpay, w formie pisemnej, w tym przesyłką pocztową na adres serisu, w formie elektronicznej z wykorzystaniem formularza znajdującego się pod adresem https://tpay.com/kontakt/formularz-kontaktowy lub na adres poczty elektronicznej info@tpay.com.

Kupujący może wnieść reklamację dot. dokonywania płatności przy wykorzystaniu serwisu PayPal za pośrednictwem strony https://www.paypal.com/pl/

Aby złożyć reklamację:

 1. Przejdź do strony Skontaktuj się z nami.
 2. Kliknij Napisz do nas.
 3. W menu rozwijanym Wybierz temat wybierz Zgłoszenie reklamacji.
 4. W menu rozwijanym Wybierz temat podrzędny wybierz Składanie formalnej reklamacji w systemie PayPal.
 5. W menu rozwijanym wybierz powód, który najlepiej opisuje Twoją reklamację.
 6. W formularzu podaj swoje dane i kliknij Wyślij e-mail.

Ochrona Prawna

Zawartość strony internetowej Sklepu, produkty kupione za jej pośrednictwem, oraz nazwa podlegają ochronie prawnej. Opisy, zdjęcia i inne elementy tworzące serwis na stronie internetowej Sklepu stanowią własność Sprzedawcy lub zostały wykorzystane za zgodą podmiotów uprawnionych. Kopiowanie i rozpowszechnianie jakichkolwiek materiałów ze strony Sklepu jest zabronione.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 ze zm.). Sprzedawca informuje, że aby móc korzystać ze strony internetowej Sklepu komputer klienta i jego oprogramowanie powinny spełniać następujące wymagania: komputer z dostępem do Internetu, z systemem operacyjnym umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej w wersji umożliwiającej prawidłowe składanie zamówień. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do serwisu spowodowanej usterkami technicznymi po stronie klienta, brakiem dostępu do Internetu przez użytkownika, a także posiadaniem przez Klienta nieodpowiedniego komputera lub systemu operacyjnego, a także wskutek działania siły wyższej.Zgodnie z przepisami wyżej wskazanej ustawy Sprzedawca informuje, że umieszczanie przez Klienta na stronie internetowej Sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustaw szczególnych. Sklep jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu. Klient będzie uprzedzony o każdorazowej zmianie Regulaminu.

Data aktualizacji 14.05.2020