Regulamin świadczenia usług

§ 1 Warunki Ogólne

 1. Treningi personalne (zwane dalej: „Treningami”) oraz konsultacje (zwane dalej: „Konsultacjami”) są prowadzone przez Monikę Lange, posiadającą kwalifikację do prowadzenia powyższych, reprezentującą firmę: Mobility Construction, z siedzibą przy ulicy Chełmońskiego 11, 96-500 Sochaczew, NIP: 8371760005, REGON:369140577 – zwaną dalej: „Trenerem”.
 2. Przed przystąpieniem do Treningów, Uczestnik zobowiązany jest do wykupienia Konsultacji z Trenerem.
 3. Podczas konsultacji Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania o stanie zdrowia i wszelkich dolegliwościach zdrowotnych czy kontuzjach, aby Trener mógł dopasować rodzaj ćwiczeń i ich intensywności do potrzeb Uczestnika.
 4. Uczestnik powinien określić cel udziału w treningach, aby wraz z trenerem konsekwentnie dążyć do jego realizacji w toku treningów.
 5. W przypadku ujawnienia dodatkowych dolegliwości Uczestnika podczas Treningu/Konsultacji, może on zostać poproszony o konsultację z  lekarzem.
 6. Jeżeli Uczestnik ma na celu redukcję masy ciała lub budowa masy mięśniowej, niezbędne jest stosowanie się do wskazówek dietetycznych, bądź także przestrzeganie określonej diety. Bez odpowiedniego odżywiania, osiągnięcie wyznaczonego celu, może być niemożliwe.

§ 2 Korzystanie z Usług

 1. Treningi/Konsultacje odbywają się na siłowniach sieci FitFabric, lub na zewnętrznej sali do ćwiczeń na ul. Przyklasztorze 20, Łódź.
 2. Jest możliwość odbycia Treningu/Konsultacji online przez aplikację Facebooka: Messenger, lub Skype.
 3. W przypadku Treningów w klubach sieci FitFabric, Uczestnik zobowiązany jest wykupić we własnym zakresie karnet do klubu, lub być aktywnym posiadaczem kart sportowych np. Multisport czy Fitprofit.
 4. Uczestnikiem Treningów może być osoba, która posiada zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia aktywności fizycznej – w przypadku braku takowych badań czy konsultacji lekarskiej, Uczestnik bierze na siebie odpowiedzialność w razie ewentualnych powikłań zdrowotnych.
 5. W Treningu mogą uczestniczyć również osoby małoletnie, z pisemną zgodą i potwierdzeniu rodzica o braku przeciwwskazań do Treningów.
 6. Warunkiem uczestnictwa w Treningach jest
  1. Oświadczenie o braku przeciwwskazań lekarskich co do udziału w Treningach,
  1. Braniu udziału w Treningach na własną odpowiedzialność,
  1. Zapoznaniu się z treścią niniejszego regulaminu
  1. Wykupienie Konsultacji i pakietu Treningów według aktualnego cennika
 • Treningi/Konsultacje płatne są z góry w formie ustalonej z Trenerem.
 • Pakiety Treningów mają datę ważności 35 dni od daty pierwszego treningu z pakietu. Uczestnik ustala z trenerem terminy Treningów tak, aby wykorzystać dany pakiet w ciągu tego okresu. Po tym terminie niewykorzystane Treningi w ramach pakietu przepadają.
 • Trening/Konsultacja może zostać przeniesiona na inny termin, nie później niż 48 godzin przed terminem planowego treningu.
 • Trening/Konsultacja może zostać odwołana bez żadnych konsekwencji przez obie strony z 24 godzinnym wyprzedzeniem.
 •  Jeżeli Uczestnik odwołuje Trening/Konsultację później niż z 24 godzinnym wyprzedzeniem, wówczas uważany jest on za przeprowadzony.
  Wyjątkiem są szczególne sytuacje losowe Uczestnika uniemożliwiające odbycie Treningu/Konsultacji, które zostaną rozpatrzone indywidualnie przez Trenera.
 •  Jeżeli Trener odwołuje Trening/Konsultację później niż z 24 godzinnym wyprzedzeniem, dany Trening/Konsultacja będzie przesunięta na inny, wspólnie uzgodniony termin.
 •  Uczestnikowi przysługuje proporcjonalny zwrot ceny za niewykorzystane Treningi w przypadku przedłożenia zaświadczenia lekarskiego o niemożliwości dalszej kontynuacji Treningów, lub w innej szczególnej sytuacji uniemożliwiającej kontynuację Treningów.
 • W przypadku spóźnienia Uczestnika, czas Treningu będzie krótszy o wartość tego spóźnienia.
 • W przypadku spóźnienia trenera na Trening, zostanie on wydłużony o czas spóźnienia.

§ 3 Treningi

 1. Podczas Treningu obowiązuje strój sportowy oraz obuwie sportowe. Uczestnik jest zobowiązany posiadać ze sobą ręcznik treningowy oraz wodę lub inny napój do uzupełniania płynów podczas treningu.
 2. Wskazane jest, aby Uczestnik przyszedł na Trening w odpowiednim czasie po posiłku według zaleceń Trenera lub dietetyka.
 3. Trening trwa 60 minut.
 4. Zalecane jest by Uczestnik stawił się na Treningu ok. 10-15 minut wcześniej, aby rozgrzać się, przeprowadzić mobilizację, zgodnie z zaleceniami Trenera. Istnieje możliwość przeprowadzenia rozgrzewki z Trenerem w ramach czasu trwania Treningu.
 5. Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania Trenera o wszelkich incydentalnych dolegliwościach zdrowotnych (np. kontuzja, przeziębienie), celem dopasowania rodzaju ćwiczeń oraz ich intensywności do stanu Uczestnika w dniu Treningu.
 6. Uczestnik powinien oznajmić Trenerowi każde pojawiające się w trakcie trwania Treningu problemy fizyczne, mające bezpośredni lub pośredni wpływ na przebieg Treningu.
 7. Uczestnik powinien stosować się do rad Trenera.
 8. Zarówno Trener, jak i Uczestnik, dołożą wszelkich starań, by cele Treningu zostały osiągnięte.
 9. Uczestnika obowiązuje regulamin klubu sieci FitFabric, w którym odbywa się Trening.
 10. Trener nie ponosi odpowiedzialności za zaginione lub zniszczone mienie Uczestników podczas Treningu z przyczyn nieleżących po stornie Trenera.
 11. Uczestnik wyraża zgodę na fotografowanie lub filmowanie niektórych fragmentów treningów w celach promocyjnych.

§ 4 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 1.01.2020
 2. Trener zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie, które będą obowiązywać od dnia zamieszczenia zmienionego regulaminu w serwisie na stronie https://www.monikalange.pl
 3. W przypadku naruszeń niniejszego regulaminu, współpraca między Trenerem a Uczestnikiem może zostać rozwiązana.